Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

sysia
15:27
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viajasmine-girl jasmine-girl
sysia
15:26
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
sysia
14:47
3202 d187 500
Reposted fromfoods foods viajethra jethra
sysia
14:44
Reposted frombluuu bluuu
sysia
14:43
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
sysia
13:52
3543 61b4 500
Obessed 😍
sysia
13:28
Reposted fromwhisper whisper viasilence89 silence89
sysia
13:26
Zamieniam się w głód
Twych rąk, twych ust
Zamieniam się w obłęd
Zmysłów krzyk
A każda cząstka mnie
Utkana z próśb
I pragnienia
Byś tu obok był
— 4 rano
sysia
13:26
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
sysia
13:25
4241 d0ea 500
Reposted fromfoods foods viacemek cemek

March 24 2017

sysia
15:44
4913 450b
Reposted fromimyours imyours viaelentarie elentarie
sysia
15:43
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viaelentarie elentarie
sysia
15:43
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viaelentarie elentarie
sysia
15:42
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaelentarie elentarie
sysia
15:41
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
sysia
15:39

March 19 2017

sysia
16:36
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczoo czoo
16:02
Jeśli mówię Ci o tym co czuje,
to wiedz ,że jesteś w moim życiu bardzo ważny…
— My (via penguinqueenblr01)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaHoHo HoHo
sysia
16:02
Ja nie boję się kobiet. Ja boję się Ciebie. Ja boję się tych sekund.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaHoHo HoHo
sysia
16:01
7420 9ab0 500
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viaHoHo HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl